Informatie

Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Spraakklankstoornissen

Spraakklankstoornissen of articulatiestoornissen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. In essentie bestaat deze stoornis uit het consistent foutief produceren van spraakklanken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd.

Er zijn verschillende behandelwijzen voor articulatieproblemen. Afhankelijk van welk articulatieprobleem (fonetisch of fonologisch) en afhankelijk van het kind wordt een behandelwijze gekozen. Dit kan gaan om klassieke articulatietraining, maar ook specifieke behandelingen kunnen worden toegepast afhankelijk van de oorzaak van het articulatieprobleem. PROMPT, Hodson & Paden, Metaphon zijn specifieke behandelmethoden waar specifieke opleiding voor gevolgd werd en literatuur doornomen werd.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Wij spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke beperking, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Ook voor taal kan SMOG worden ingezet om receptieve- en productieve taalvaardigheden te stimuleren of te verbeteren . Directe- en indirecte therapie wordt opgestart om de taalvaardigheden van de kinderen te verbeteren indien dit nodig is. Hiervoor werd de bijscholing “Hanen, praten doe je met z’n tweeën” gevolgd om ouders als co-therapeut op te leiden.

Therapie kan opgestart worden ook al praat het kind nog niet. Er wordt dan gewerkt aan interactie: communicatie en taal.

Dyslexie/dysorthografie, dyscalculie & Leerproblemen

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (D3) (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen spieren. Bijvoorbeeld bij foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, lispelen of slissen. OMFT is gericht op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.

Kinderheesheid

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen, keelschrapen of het tè vaak nadoen van “gekke” stemmetjes. Het ontstaan van heesheid bij kinderen kan ook andere oorzaken hebben. Waarom blijft het ene kind wel hees en het andere niet? Factoren zoals allergische aanleg, keel-, neus- en oorproblemen of stress kunnen een rol spelen.

Een hese stem kan de volgende problemen veroorzaken: minder goed verstaanbaar zijn; vermoeidheid na lang praten, keelpijn, blijvende schade aan de stembanden. Belangrijk is om de stem te sparen als de stem schor of hees is geworden. Hiervoor kun je je kind stemsparende maatregelen aanleren. In onze logopedische behandeling wordt hier ook altijd aandacht aan besteed.